Home >> Others >> 

Chinese Surnames, Chinese Last Names - BaijiaxingThis site contains Chinese Surnames, Chinese Last Names - Baijiaxing, a list of most commonly used Chinese family names and their meaning as well as the story and origin of each surname.

wáng zhāng liú chén yáng huáng zhào zhōu sūn zhū guō
gāo lín luó zhèng liáng xiè sòng táng hán féng dèng cáo péng céng
xiāo tián dǒng yuán pān jiǎng cài chéng wèi dīng
rèn shěn yáo jiāng cuī zhōng tán wāng fàn jīn shí liào jiǎ xià
wéi fāng bái zōu mèng xióng qín qiū jiāng yǐn xuē yán duàn léi hóu
lóng shǐ táo máo hǎo gōng shào wàn qián yán tán dài
kǒng xiàng tāng xiāo xuē yán kāng cháng qiáo lài wén páng fán
lán yīn shī hóng zhái ān yán niú wēn
shēn yóu niè cóng jiāo liǔ xíng yuè yán méi zhuāng xīn guǎn zhù
沿
shí shū gěng móu zhān guān miáo líng fèi jìn tóng
zhēn xiàng chéng yóu péi wèi zhā bào wèi huò wēng suí zhí
gān jǐng báo shàn bāo bǎi níng ruǎn guì mǐn xiè qiáng chái huà
chē rǎn fáng                        
                       
sī mǎ ōu yáng xià hóu zhū gě dōng fāng huáng fǔ gōng sūn lìng hú
司马 欧阳 夏侯 诸葛 东方 皇甫 公孙 令狐
yǔ wén cháng sūn mù róng lǘ qiū sī tú hū yán xī mén nán gōng
宇文 长孙 慕容 闾丘 司徒 呼延 西门 南宫