Home >>  English-Chinese Jokes >> 

What Does He Want to Borrow?


Mr. Johnson: Are you using you mower this afternoon?

Mr. Smith: Yes.

Mr. Johnson: Fine. Then can I borrow your tennis racket, since you won't be needing it?dào

xiǎng
jiè
shén
meyuē
hàn
xùn
xiān
sheng

jīn
tiān
xià


zhǔn
bèi
yòng

cǎo

mashǐ


xiān
sheng

shì
deyuē
hàn
xùn
xiān
sheng

tài
hǎo
le


rán
nín

yòng
wǎng
qiú
pāi

jiè
yòng

xià
ma