Home >>  English-Chinese Jokes >> 

Wake up!


A couple stopped talking to each other after a quarrel. However, the husband was worried about to catch up a meeting early next morning, so he wrote his wife a note: "Please wake me up at 7:00am."

The next morning, he was upset to wake up at 8:00. Then he saw a note at his bedside: "Wake up you stupid! It's 7:20 now."chuáng

duì


chǎo
jià
le

shuíduì
fāng
shuō
huà


èr
tiān

zhàng
fu
yīn
wèi


zǎo
yào

kāi
huì

suó


wàng
tài
tai
zǎo
shang
néng
jiào
xǐng


dàn
shì

yòu

yuàn

xiān
shuō
huà


shì
jiù

le

zhāng
zhǐ
tiáo
gěi
tài
tai

shàng
mian
xiě
dào


míng
tiān
zǎo
shang

diǎn
jiào


chuáng
èr
tiān
zǎo
shang

zhàng
fu

chuáng
de
shí
hou

jīng

diǎn
le


yòu

yòurán

xiàn

zhāng
zhǐ
tiáo
fàng
zài
chuáng
tóu
shàng

shàng
mian
xiě
dàoguǐ


diǎn
èr
shí
le

kuài

chuáng