Home >>  English-Chinese Jokes >> 

The mean man's party


The notorious cheap skate finally decided to have a party.

Explaining to a friend how to find his apartment, he said,

"Come up to 5M and ring the doorbell with your elbow. When the door open, push with your foot."

"Why use my elbow and foot?"

"Well, gosh," was the reply, "You are not coming empty-handed, are you?"


lìn

guǐ
qǐng





chū
le
míng
de
lìn

guǐ
zhōng

jué
dìng
yào
qǐng



le




zài
xiàng


péng
you
jiě
shì
zěn
me
zhǎo
dào

jiā
shí
shuō





shàng
dào

lóu

zhǎo
zhōng
jiān


mén

rán
hòu
yòng

de

bo
zhǒu
àn
mén
líng

mén
kāi
le
zhī
hòu

zài
yòng

de
jiǎo

mén
tuī
kāi





wèi
shén
me
yào
yòng

de
zhǒu

jiǎo
ne






de
shuāng
shǒu




ā

tiān



zǒng

huì
kōng
zhuó
shǒu
lái
ba


lìn

guǐ
huí