Home >>  English-Chinese Jokes >> 

Losing Is One Way to Learn


"I'm beginning to understand exactly how the state lottery helps education," a man told his neighbor.
"Every time I buy a losing ticket, I get a little smarter!"


cóng
shī
bài
zhōng
xué

xiàn
zài
kāi
shǐ
zhēn
zhèng
liáo
jiě

zhèng

de

tòu
cǎi
quàn

yǒu
jiào

de
zuò
yòng


yǒu

nán
rén
duì

de
lín

shuōměi

zhōng

liǎo
jiǎng

rén
jiù
biàn

cōng
míng

xiē