Home >>  English-Chinese Jokes >> 

Jack's Answer


The teacher is asking an arithmetic question: "Jack, if you found three dollars in your right pocket and two dollars in your left pocket, what would you have?" "I must have somebody else's pants on."


jié

de

àn


lǎo
shī
zhèng
zài
wèn

dào
suàn
shùjiéguǒ

zài

yòu
bian
kǒu
dai


xiàn
le
3
3
měi
yuán

zuǒ
bian


kǒu
dai


xiàn
le
4
4
měi
yuángòng
yǒu
duō
shǎo
ne
kěn
dìng
shì
chuān
穿
zhuó
bié
rén
de

zi