Home >>  English-Chinese Jokes >> 

I Had to Change It Twice


Judge: I don't understand why you broke into the same store three nights in a row.
Prisoner: Well, Your Honor, I picked out a dress for my wife, and I had to change it twice because she didn't like the style.
huàn
liǎng
guān


zhēn

míng
bai

wèi
shén
me
lián

sān
tiān


chuǎng

tóng

jiā
shāng
diàn
nefàn
rén

ō


xià


wéi


zi
tiāo
xuǎn
le

jiàn

fu

yīn
wèi

zǒng
shì


huan

fu
de
yàng
shì

suócái
huàn
le
liǎng