Home >>  English-Chinese Jokes >> 

Humorous dialogues


Lady (in theater): Pardon me, sir, does my hat bother you?
Gentleman behind: No, but it bothers my wife. She wants one like it.


rén
[
[
zài

yuàn
]
]

duìxiān
sheng

qǐng
wèn

de
mào
zi
shǐ
使

kùn
huò
mashēn
shì

méi
yǒu

dàn

kùn
rǎo

de

ziwàng
yǒu
rén

huan


"God! I left my wallet under the pillow. What shall I do?"
"Your maid is an honest woman, isn't she?" "But she will give it to my wife!"


shàngdiū
le
zhěn
tou
xià
de
qián
bāo

gāi
zěn
me
bàn
ne


de


shì


chéng
shí
de

rén

shì
bu
shìdàn

huì
gào
su

de

zi


"I can't bear a fool." said a lawyer to a famer. "Your mother could." said the farmer.

rěn
shòu
shǎ
guā


míng

shī
duì

míng
nóng

shuō


dàn


qīn
néng


nóng

shuō

A: Your father owns a very big farm, and he hasn't many years to live. You should have told your girlfriend that.
B: I did. So she is my stepmother now.

A
Aqīn
yōng
yǒu


hěn

de
nóng
chǎng
, ér


huó

liǎo
duō
shǎo
shí
jiān
le


yīng
gāi
gào
su

de


      

péng
youB
B


shuō
le

suó

...
...
xiàn
zài

shì

de