Home >>  English-Chinese Jokes >> 

Even A Dog Can Understand It


There was a Russian teacher who walked into a Russian class for the first time to see his students. He brought in his dog, and he told the dog to sit, stay, come, go, roll over, drop dead and so on. The dog did exactly as the teacher commanded, and so the teacher said, "See class, Russian is so easy that even a dog can understand it."


lián
gǒu
dōu
tīng

dǒng


yǒu

wèi
é
wén
lǎo
shī
zǒu
jìn


bānwéi
xué
sheng
shàng


táng
é
wéndài
le

de
gǒu
jìn
láirán
hòu
yòng
é

mìng
lìng
gǒu
zuò

xiē
xiàng
shì
zuò
xià

liú
zài
yuán


lái
gǔn

tǎng
xià
lái
děng
děng
dòng
zuò

zhè
zhǐ
gǒu
zhǔn
què

zhào
zhǐ
huī
zuò
le

xiē
dòng
zuò

lǎo
shī
jiē
zhe
gēn
xué
sheng
shuō

tóng
xué
men


men
kàn

é
wén
zhè
me
jiǎn
dān

lián
gǒu
dōu
tīng

dǒng